Stadgar

Stadgar

Briggens samfällighetsförening

1979-04-27

 

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Briggens samfällighetsförening.

 

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1979-04-27 (dnr AB 5 73/79).

 

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNING

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5 STYRELSE: säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nynäshamns kommun.

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter och 2 suppleanter.

 

 

§ 6 STYRELSE: val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor.

Stämman utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Stämman väljer en valberedning, fristående från styrelsen, bestående av minst 2 och max 3 personer.

 

 

§ 7 STYRELSE: kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

§ 8 STYRELSE: beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelsen skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Utan hinder därav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense

om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9 STYRELSE: förvaltning

 

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och

medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

 

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

 

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december

 

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extrastämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på kvartersgården.

 

§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma,

skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga

för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman

2. val av två justeringsmän och två rösträknare

3. styrelsens och revisorernas berättelser

4. ansvarsfrihet för styrelsen

5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

6. ersättning till styrelsen och revisorerna

7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

8. val av styrelse,  styrelseordförande och kassör

9. val av revisorer

10. val av valberedning

11. övriga frågor

12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt


§ 16  DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§ 17   STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte rösträkning begärs.

I fråga om omröstning med mera gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud med mera som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 18  PROTOKOLLSJUSTERING OCH TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.