Information & Stadgar

Om föreningen | Förhållningsregler | Stadgar | Hantering av personuppgifter | Matavfallshantering | Stadsnät/fiberanslutning


Om föreningen

Välkommen till Briggens

samfällighetsförening!


Samfällighetsföreningen

Föreningen bildades 1979 och består av 84 hushålll. Området omfattas av Däckvägen, Durkvägen och Trossvägen. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning omfattande fyra stycken garage, lekplats, kör- och gångytor, ytterbelysning och fiberkabelnät.


Årsmöte och val av styrelse

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år i april månad. Varje hushåll har en röst vid votering. Styrelsen består av fem personer. Arbetsföredelningen är uppdelad på ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter. Styrelsen väljs på två år. Ordförande och kassör väljs av ordinarie föreningsstämma. Styrelsen utser sekreterare. Valberedningen består av 2 personer. Den lämnar förslag till ny styrelse som sedan utses vid ordinarie årsstämma. Styrelsen förnyas successivt och önskemålet är att varje område är representerat i styrelsen. Valberedningen lägger också fram förslag till årsstämman för följande funktioner: 2 revisorer, samt 8 områdesansvariga som ansvarar för respektive "garageområde".


Styrelsens arbete

Det är en ambition att alla medlemmar någon gång ska vara med i styrelsen. Styrelsen sammanträder ca 8 gånger per år om inget oförutsett inträffar. Styrelsen förvaltar samfällighetens gemensamma tillgångar och för redovisning över föreningens räkenskaper. Synpunkter/motioner skall lämnas till styrelsen skriftligt senast i februari. Styrelsen skriver aktuell information på webbsidan och delar även ut information i respektive brevlåda.


Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften betalas 2 gånger per år. Förfallodagar för avgiften är 31 maj och 31 oktober. I avgiften ingår driftsavgift för snöröjning, sopning och allmän driftkostnad i form av el för belysning, samt allmänt underhåll av garage. I avgiften ingår också en årlig avsättning till en underhållsfond. Vid större underhåll/reparationer kan en extra avgift tas ut. Bankgirokonto: 760-3186


Höst- och Vårstädning

Varje höst och vår samlas vi för att gemensamt vårda och underhålla våra gemensamhetsanläggningar. Vilket konkret innebär att kratta löv på de allmänna ytorna, underhålla garage och ytor som ingår i vår gemensamhetsanläggning. På våren sopar vi även parkeringsplatser och gångbanor. För att undvika avgift (enlig årsstämmans beslut) kan den som inte kan delta göra upp med områdesansvarig om en alternativ dag och uppgift. En separat kallelse skickas ut till städdagarna.


Gräsklippning

Fr.o.m. vecka 21 t.o.m. vecka 39 klipps gräsmattorna enligt schema. Om du inte kan klippa din vecka/veckor försök då att byta med någon granne. Överhoppade klippningar gör det extra svårt för nästkommande.


Gemensamhetsförråd

Ett gemensamt förråd finns inrymt i ena gaveln på garagen. Där finns bl.a. en motorgräsklippare. Om bensinen tar slut, fyller områdesansvariga på och lämnar kvitto på bensinkostnad till kassören. Om det är något fel på gräsklipparen som inte kan åtgärdas ska det anmälas till någon styrelsemedlem för åtgärdande. I förrådet finns även skottkärra.


Priser

Följande avgifter gäller till Samfällighetsföreningen:

Årsavgiften är 7000 kr tas ut 2 x 3500 kr.

Uteblivet deltagande på städdagen kostar 250 kr per gång (tidigare stämmobeslut).

Om man får förhinder kan man gå till områdesansvarig och göra någon arbetsuppgift innan städdagen.

Motorvärmaravgiften, som skall betalas i förväg tillsammans med höstinbetalningen, är 540 kr.

Förhållningsregler


Föreningen består av 84 fastigheter.

Medlem i samfällighetsföreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten.


Byggnation kräver bygglov

Inom egen fastighet fordras bygglov innan om-/utbyggnad får göras. Innan kommunen beviljar bygglov måste berörda grannar och styrelse för samfälligheten ha godkänt/yttrat sig över ombyggnadsförslaget.


På övrig mark inom samfälligheten är det byggnadsförbud.


Gemensam mark/allmänning

Eventuella planteringar på samfällighetens mark ska planeras och utföras i samråd med grannar.

Samfällighetsmark får inte inhägnas så att andra medlemmar hindras tillträde eller så att hinder uppstår för snöröjning eller annan nyttotrafik i området.

Samfällighetsmark får inte nyttjas för uppställning av materiel, redskap, kompostkärl, torkvindor, bilar, båtar, husvagnar m.m.

Samfällighetsmark får ej heller bebyggas med exempelvis utökad altan.

Leksaker/lekredskap ska tas bort efter avslutad lek.

Trädfällning/kapning av toppar på allmänning får ej ske utan samråd med styrelsen.


Skötsel av gemensam mark

Fastighetsägaren svarar för skötsel av  tomtmark runt den egna fastigheten, samt under sommaren av de gemensamma gräsytor enligt uppgjort klippschema anslaget i respektive förråd.


Färgsättning av fastighet

Sammansatta husgrupper ska ha samma färg.

Om husgruppens orginalfärg önskas ändras krävs godkännande av samfällighetens styrelse och eventuellt bygglov.


Biltrafik och parkering

Inom samfälligheten finns fyra garage som är till för parkering av fastighetsägarnas bilar. Dessutom finns ett antal besöksplatser inom varje garage. För att plats ska finnas för besökande ska inom samfällighetens boende parkera på sin tilldelade plats.


Enlig gällande skyltar inom området får bilkörning endast ske till och från fastighet för i- och urlastning av gods och varor. P-förbud gäller inom bostadsområdet.

Biltvätt får ej förekomma inom området.


Ordningsregler för garage

Garageplats ska inte nyttjas som förrådsutrymme om detta medför att egen bil utnyttjar gästparkering.

Brandfarliga vätskor och gasoltuber får ej förvaras i garage.

Tilldelad garageplats ska hållas ren.

Garageporten ska alltid stängas och låsas.


Stadgar

Briggens samfällighetsförening

1979-04-27

 

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Briggens samfällighetsförening.

 

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1979-04-27 (dnr AB 5 73/79).

 

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNING

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5 STYRELSE: säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nynäshamns kommun.

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter och 2 suppleanter.

 

 

§ 6 STYRELSE: val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor.

Stämman utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Stämman väljer en valberedning, fristående från styrelsen, bestående av minst 2 och max 3 personer.

 

 

§ 7 STYRELSE: kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

§ 8 STYRELSE: beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelsen skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Utan hinder därav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense

om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9 STYRELSE: förvaltning

 

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och

medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

 

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

 

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december

 

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extrastämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på kvartersgården.

 

§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma,

skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga

för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman

2. val av två justeringsmän och två rösträknare

3. styrelsens och revisorernas berättelser

4. ansvarsfrihet för styrelsen

5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

6. ersättning till styrelsen och revisorerna

7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

8. val av styrelse,  styrelseordförande och kassör

9. val av revisorer

10. val av valberedning

11. övriga frågor

12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt


§ 16  DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§ 17   STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte rösträkning begärs.

I fråga om omröstning med mera gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud med mera som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 18  PROTOKOLLSJUSTERING OCH TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Information om hur föreningen hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen som trädde ikraft inom EU 2018-05-25.


Denna lag är till för att stärka rättigheter för en enskild person och klargöra ansvar om hur personuppgifter hanteras.


Vi som förening vill naturligtvis värna om våra medlemmars integritet och har tagit ställning till hur föreningen hanterar/behandlar personliga uppgifter som vi har på medlemmarna och varför vi för dessa uppgifter.


Föreningen måste inventera och kunna visa att förordningen följs genom dokumentation. Detta har gjorts av styrelsen genom:

  • Inventering av befintliga personuppgifter
  • Rensning/förstörande av personuppgifter som inte längre är aktuella
  • Klarläggning av tydliga ändamål med personuppgifter
  • Upprätta rutiner kring och dokumentera hur man behandlar uppgifter
  • Utbilda de som hanterar personuppgifter – alla skall veta vad som gäller
  • Följa upp att rutiner följs


Alla uppgifter som kan identifiera en person är personliga uppgifter.


Lagrade personuppgifter och ändamål

Som förening skall vi avisera föreningsavgiften (debiteringslängd), därför för vi i register:

Förnamn, Efternamn och Adress.

Dessutom för vi register över Garage, Motorvärmaruttag.


Vi för även uppgift om enskild medlems fastighetsandel, det vill säga om det finns en eller flera ägare på fastigheten. Denna uppgift är nödvändig för röstlängden, till stämmor.


Endast medlemmar i styrelsen behandlar personuppgifterna ovan

I vissa fall kan extra uppgifter som underlättar vid kontakter med t.ex entreprenörer samlas in, vanligen e-postadress samt telefonnummer. Viss information delas som sagt med de entreprenörer som måste ha denna typ av uppgifter för att kunna kontakta fastighetsägare snabbt, samt att vi samlar ihop dessa listor senare, alternativt förstör entreprenören dem. Allt för att inte sprida uppgifter.


Dessa uppgifter kommer att förstöras då de är utagerade och inte längre behövs.


Föreningens webbplats

På föreningens webbplats (www.briggens.se) kan personuppgifter såsom namn och adress förekomma i protokoll från årsstämma.

På föreningens webbplats kan du ange om du vill kontakta styrelsen via formulär. Det vill säga, du lämnar dina kontaktuppgifter såsom förnamn, efternamn, telefon och e-postadress så kommer det automatiskt ett mejl till styrelsen. Denna funktion hanterar de uppgifter som du själv angivit.


För viss dokumentation på hemsidan kan det förekomma bilder.

I de fall bilder publiceras på personer så begärs tillstånd av de som förkommer på bilden alternativt att dessa ska vara anonymiserade.


Det finns “cookies” och IP-adresser i alla datasystem. Detta är inget som vi använder men de finns alltid med i datorsammanhanget. Cookies är “datakod” som lagras på din dator (även mobil eller surfplatta) som underlättar hur systemet flyttar fokus åt dig. Så är det i princip för alla webbplatser på Internet.


Utdrag - medlemsuppgifter

Som medlem i föreningen skall du kunna ta del av den informationen som vi lagrar om dig. Det är samma information som föreningen kommunicerar med dig som medlem, den heter Medlemsuppgifter.

Om du vill veta vilken information som finns om dig så kan du begära detta genom att du kontaktar styrelsen på styrelsen@briggens.se eller så kan du ringa någon medlem i styrelsen.


Du kan även begära ändring av uppgifter eller om någon uppgift ska tas bort.Matavfallssortering

Så här fungerar det


Varje år slänger varje svensk i snitt 70kg matavfall. Målet i Sverige är att samla in 35%.

Hur går det till, vad får jag slänga i påsen?

Vad händer med matavfallet?


I Briggens samfällighetsförening har vi valt att sortera vårt matavfall. Detta för att matavfallet ska kunna användas till biogas eller biogödsel, för att minska vår påverkan på natur och klimat.

Dessutom håller det kostnaderna nere på den årliga avgiften

Stadsnätet

Bredband via fiberkabel

Briggens samfällighetsförening är ansluten till Svenska stadsnätet Nynäshamn


Nynäshamns Stadsnät är den part som byggt och ansvarar för driften av vårt kabelnät. De erbjuder också olika bredbandstjänster.

I övrigt är det olika tjänsteföretag som är anslutna till det ”öppna” Stadsnätet i form av IP-TV företag, IP-telefoniföretag.

För att få tillgång till tjänsterna måste du som fastighetsägare själv göra dina val och teckna egna avtal med respektive tjänsteföretag exempelvis för digital-TV. Tjänster beställer du direkt hos respektive tjänsteleverantör.

För mer information kontakta Nynäshamns Stadsnät.


Vad innebär bredband via fiberkabel i korthet?

Dataöverföring via fiberkabel i stället för traditionell kopparkabel (ger kommunikationshastigheter upp till 100 Mbit/s), som fastighetsägare kan du nyttja tjänster såsom digital-TV via bredband, bredbandstelefoni och Internet.


Support och felanmälan

Om du får problem med din tjänst ska du alltid vända dig direkt till din tjänsteleverantör. Anledningen är att ett eventuellt fel kan finnas utanför Stadsnätet. Tjänsteleverantörerna har en ständig kontakt med Stadsnätets tekniker för att lösa eventuella problem.


Viktigt att tänka på

Alla avtal tecknas mellan dig som fastighetsägare och respektive tjänsteoperatör.

Briggens samfällighet kan inte lämna några garantier vad gäller tjänsteutbud, hastighet, tillgänglighet eller liknande.

Vid problem vänder man sig i första hand direkt till respektive tjänsteleverantör.

Den svarta lådan, ”dataswitchen”. Den ägs av fastighetsägaren.

Fiberkabeln som ligger inom den egna tomtgränsen. Var varsam när du gräver så du inte skadar kabeln. En karta vart kabeln är dragen kommer att bifogas till varje fastighet.