Arkiv

Protokoll från årsstämma 2022

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under

Mötet hölls den 24 april.

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Protokoll från årsstämma 2021

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under

Mötet hölls den 25 april i garaget på Trossvägen.

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Protokoll från årsstämma 2020

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under

Mötet hölls den 20 september i garaget Trossvägen

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Protokoll från årsstämma 2019

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under

Mötet hölls den 14 april i "Villan" vid Alkärrsplan

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Protokoll från årsstämma 2018

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under

Mötet hölls den 22 april i Svandammsskolan

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Protokoll från årsstämma 2017

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under

Mötet hölls den 23 april i kvarterslokalen

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Mötesprotokoll från 2016 årsstämma

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt här under


Mötet hölls söndagen den 24 april i kvarterslokalen

Klicka på fyrkanten med pilen för att öppna dokumentet i helbild

Briggens samfällighetsförening

Kallelse Årsstämma 2016


Datum: Söndagen den 24 april

Tid: 1400 till 1530

Plats: Kvartersgården


Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Dagordningens godkännande

3. Val av ordförande och sekreterare för Stämman

4. Förteckning av närvarande samt upprättande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

6. Är kallelsen behörigt utlyst?

7. Presentation av verksamhetsberättelsen (bilaga 1)

8. Presentation av revisionsberättelsen (bilaga 2)

9. Kan ansvarshetsfrihet beviljas styrelsen?

10. Framställan från styrelsen samt motioner, (bilagorna 3a-3b)

11. Ersättning till styrelsen, revisorer och kvart.gårds ans (bilaga 4)

12. Styrelsens förslag till budget (bilaga 5)

13. Underhållsplan (bilaga 6)

14. Godkännande av debiteringslängd ( bilaga 7)

15. Val av Styrelse, revisorer, valberedning samt kvartersgårds- och områdesansvarig (bilaga 8)

16. Övriga frågor


17. Beslut om hur och var årsstämmoprotokollet ska delas ut


18. Mötet avslutas

INFORMATION (2014-05-03)


  • Årstämman (2014-04-27) beslutade att genomföra bytet av garagettaket på Trossvägen.
  • Att färgen på Trossvägens garage ska bytas från brun till en ljusare kulör.
  • En arbetsgrupp tillsattes bestående av Tommy Bagge, Christin Hjortsberg och Stefan Claesson.

Ove Zetterberg (ordförande) är sammankallande för arbetsgruppen.


Arbetsgruppen fick i uppgift att:


  • Ta fram ett förslag på ny färg.
  • Genomför röstning med boende på Trossvägen om vilken kulör garaget ska målas med.
  • En bygglovsansökan lämnas in till kommunen.

färg köps in.

  • En plan för arbetsdelning av måleriarbetet tas fram. Samtliga hushåll på Trossvägen bidrar till arbetet.
  • En målarfirma kontrakteras för att måla resterande delar av garaget som inte de boende på Trossvägen genomför själva.